Toppbild 2018 8

Kallelse till Årsmöte tisdagen den 12: e juni kl.19.00

Publicerad 2018-05-07 10:29

KALLELSE ÅRSMÖTE I SOLLENTUNA HOCKEY

Tisdag den 12:e Juni klockan 19.00 håller Sollentuna Hockey årsmöte på Scandic Star i Sollentuna.

Alla medlemmar i Sollentuna Hockey kallas härmed till årsmöte.

För att kunna dimensionera lokalen rätt uppskattar vi om du mailar kansli@sollentunahockey.com om du avser komma på årsmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgift och under mötesåret fyller minst 14 år har rösträtt på mötet. Rösträtten för medlem som under året fyller max 13 år utövas av vårdnadshavaren.

AGENDA


1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Verksamhetsberättelser
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- & resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, I detta val får inte styrelsen delta;
d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
13. Övriga frågor

Årsmöteshandlingarna kommer finnas tillgängliga från och med den 5:e Juni på kansliet.

Fundera gärna på förslag till styrelse och valberedning. Det går bra att föreslå sig själv. Glöm inte att motionera innan den 14:e Maj om du har förslag som du vill att årsmötet tar ställning till.

Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md 2017ccm ft1 skate webads 250x288 en
Huvudsponsor Utrustning
Md gold
Guldsponsorer
Md silver
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub